Winkelwagen 0 producten / € 0,00

Algemene voorwaarden

A: Algemeen:

1.1: Op alle aanbiedingen van Bratstandards , op alle door Bratstandards geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Bratstandards verricht en op alle overeenkomsten waarbij Bratstandards  direct dan wel indirect partij is zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

2.1: Nietigheid van een of meerdere delen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet.

2.2: Indien deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend en/of vernietigbaar mochten blijken worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, dan wel zijn zij verplicht ter zake een alternatieve regeling overeen te komen, die in doel en strekking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde resp. vernietigde deel van deze voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt resp. niet vernietigbaar is.

3.1: Indien en zodra Bratstandards een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden opstelt en in het handelsverkeer brengt vervallen daarmee automatisch de eerdere versies van de Algemene Voorwaarden en treedt de tekst van de meest recente versie daarvoor in de plaats.

3.2: Bratstandards raadt de afnemer aan vóór iedere (nieuwe) transactie met Bratstandards de algemene voorwaarden, zoals op dat moment gepubliceerd op de Website, te lezen.

Prijslijsten:

4.1: Alle door Bratstandards gehanteerde prijzen zijn “af magazijn” resp. “af opslag/distributie-centrum.”

4.2: Bratstandards aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en/of zetfouten in prijslijsten.

4.3: Bratstandards heeft het recht prijsverhogingen eenzijdig door te berekenen als die het gevolg zijn van lastenverhogingen die buiten de invloedssfeer van Bratstandards liggen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verhoogde kosten van toeleveranciers, logistiek, werknemers, lasten vanwege de overheid, etc.

 

Betaling:

5.1: Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

Bij gebreke van specifieke condities zal afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum betaald dienen te hebben.

5.2: Afnemer is gehouden de zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en Bratstandards op de hoogte te stellen van eventuele gebreken, defecten, tekorten of verkeerde leveringen.

5.3: Opmerkingen over en/of bezwaren tegen facturen en/of geleverde zaken dienen binnen één maand na ontvangst van de geleverde zaak/zaken en/of factuur schriftelijk bij Bratstandards te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer om zich op een gebrek of defect in het geleverde te beroepen is vervallen.

 

6.1: Indien een aan Bratstandards verschuldigd bedrag na ommekomst van de betalingstermijn nog niet door Bratstandards ontvangen is, is zonder nadere kennisgeving van rechtswege een vertragingsrente van 1,5% per maand over ieder openstaand bedrag verschuldigd.

6.2: Daarnaast is Bratstandards gerechtigd van de afnemer te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door zijn wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitenrechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, zulks met een minimum van €200,00, onverminderd het recht van Bratstandards om de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van afnemer te vorderen.

 

7: Afnemer dient alle betalingen aan Bratstandards te verrichten zonder korting, verrekening en/of beroep op enigerlei opschortingsrecht.

 

Bezorgkosten:

8: Voor bestellingen die aan de afnemer bezorgd dienen te worden dient afnemer een redelijk bedrag aan bezorgkosten te betalen.

Deze bezorgkosten bestaan uit:

• de reëel aan derden te betalen bezorgkosten;

• vermeerderd met een opslag ten behoeve van Bratstandards voor de “handling” en administratie.

 

Eigendomsvoorbehoud

9.1: Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Bratstandards totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, almede de bedragen als bedoeld in de artikelen 6 en 8 volledig aan Bratstandards zijn voldaan.

9.2: Rechten worden aan afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

Klantenbestand:

10: Afnemer stemt in met het feit dat zijn gegevens in het Bratstandards -klantenbestand worden opgenomen. Dit bestand is als persoonsregistratie in beheer bij Bratstandards. Bratstandards zal de gegevens uit dit bestand buiten het kader van haar eigen bedrijfsvoering niet zonder toestemming van de betreffende afnemer aan derde(n) ter beschikking stellen. Afnemer verplicht zich wijzigingen m.b.t. zijn/haar gegevens schriftelijk aan Bratstandards door te geven. Indien afnemer dit nalaat zijn de negatieve gevolgen daarvan uitsluitend voor zijn rekening en risico. Afnemer kan Bratstandards schriftelijk verzoeken een overzicht te verstrekken van de op hem betrekking hebbende geregistreerde persoonsgegevens.

 

Risico:

11: Het risico van verlies, beschadiging, diefstal of tenietgaan van zaken die onderwerp van een overeenkomst zijn gaan over op afnemer indien en zodra zij de terreinen van Bratstandards, dan wel de terreinen van de leverancier waarvan Bratstandards zich bedient, verlaten.

 

Beperking aansprakelijkheid:

12.1: Bratstandards is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met de levering en het gebruik van de geleverde zaken, uit welken hoofde dan ook, dus inclusief –maar niet uitsluitend- materiële en immateriële schade, gederfde winst, gevolgschade etc. Het voorgaande is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bratstandards.

12.2: Afnemer vrijwaart Bratstandards tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade(n), kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de geleverde zaken door de afnemer.

 

Garantie:

13: Bratstandards geeft geen andere en verderstrekkende garanties dan die garanties die zij op haar beurt weer van haar toeleveranciers heeft ontvangen.